Jméno:
Heslo:

Vnitřní řád školní družiny

Základní škola a mateřská škola Višňová, p. o., okres Liberec

Vnitřní řád školní družiny

 

Provoz školní družiny

Školní družina je součástí odloučeného pracoviště, budova C, Višňová 159.

Provoz školní družiny je ráno od 6,00 do 7,30 hodin a po skončení vyučování do 16 hodin.

Ranní dozor probíhá od 6,00 do 7,30 hodin v budově ZŠ (Višňová 173). V době od 15,00 do 16,00 hodin je spojený provoz mateřské školy a školní družiny v prostorách mateřské školy.

V době školních prázdnin je školní družina uzavřena. V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna je činnost školní družiny zajištěna, stejně tak provoz jídelny s případným omezením podle pokynů hygienika.

 

Školné

Poplatek za pobyt ve školní družině činí 100 Kč za měsíc. Je splatný do 20. v daném měsíci. Platí se v kanceláři hospodářky školy (budova školy – Višňová 173). Pokud žák využívá školní družinu pouze za účelem stravování, činí školné 100 Kč za pololetí. V případě včasného neuhrazení školného může být žák ze školní družiny vyloučen.

 

Docházka do školní družiny

Žáci se do školní družiny přihlašují písemně na začátku školního roku. K pobytu ve školní družině jsou přijímáni žáci I. stupně základní školy. O přijetí rozhoduje ředitel/ka školy. Dítě je možné kdykoliv během školního roku odhlásit, a to na základě písemné žádosti zákonného zástupce.

Doba pobytu žáka ve školní družině se řídí údaji na zápisním lístku. Ze školní družiny si přebírají zákonní zástupci děti osobně (mohou uvést i další osoby oprávněné k vyzvednutí žáka) nebo mohou písemně požádat, aby dítě odcházelo ze školní družiny samo v určenou hodinu.

Výjimečně lze uvolnit žáka dříve jen na písemnou žádost prostřednictvím omluvného listu, která musí obsahovat datum, hodinu odchodu a podpis zákonného zástupce. Bez této žádosti nebude žák uvolněn. Rodiče jsou povinni vyzvednout své dítě nejdéle do 16 hodin. V případě, že tak neučiní, vychovatelka zatelefonuje rodičům.

Docházka přihlášených žáků je povinná, nepřítomnost musí být řádně omluvena (nepřítomnost ve škole je doložena v třídní knize, nepřítomnost pouze ve školní družině musí být omluvena v omluvném listě).

Žáky navštěvující školní družinu předává učitel vychovatelce po skončení vyučování a je povinen informovat vychovatelku o jakékoliv změně rozvrhu.

 

Stravování

Stravování je řídí vnitřním řádem školní jídelny (Scolarest, Višňová 159) platným od

1. 9. 2012.

 

Náplň činnosti a chování žáků

Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, umožňuje žákům přípravu na vyučování.       Žáci školní družiny se řídí pravidly školního řádu a dodržují bezpečnostní předpisy, se kterými byli seznámeni. Chovají se tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví svoje ani svých spolužáků. Ve školní družině se žák řídí pokyny vychovatelky, školním řádem a řádem školní družiny pro žáky, který je vyvěšen v učebně. Pokud žák soustavně narušuje školní řád, může být rozhodnutím ředitele školy u družiny vyloučen.

Bez vědomí vychovatelky nesmí žák opustit prostor školní družiny ani jiné prostory, ve kterých je realizována činnost školní družiny.

Školní družina může pravidelně využívat i jiné prostory školy. Za přechody žáků je odpovědná vždy vychovatelka. Během pobytu školní družiny venku jsou osobní věci žáků (aktovky, oblečení) uzamčeny ve školní družině.

Po dohodě s vychovatelkou se v nezbytných situacích mohou činností školní družiny zúčastnit i děti, které nejsou přihlášené k řádné docházce.

 

Dokumentace školní družiny

Ve školní družině se vede tato dokumentace:

-        zápisní lístek pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce

-        přehled výchovně vzdělávací práce

 

 

 

 

Ve Višňové dne 3. 9. 2012

   Mgr. Helena Roubalová

ředitelka školy


 

Dodatek č. 1 k vnitřnímu řádu školní družiny

 

Provoz

Odpolední činnost školní družiny probíhá do 16,00 v prostorách ŠD, nedochází již ke spojování provozu MŠ a ŠD.

 

Ve Višňové dne 1. 9. 2014

 

 

   Mgr. Helena Roubalová

            ředitelka školy

RYCHLÝ KONTAKT

Kontakty

Višňová 173
464 01 Frýdlant, okres Liberec

Základní škola
tel.: 488 881 201
e-mail: skola@zsvisnova.cz

Mateřská škola
tel.: 488 881 204
727 807 786

Školní družina
tel.: 488 881 203


Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
Holubová advokáti s.r.o., IČO: 24686727, Za Poříčskou bránou 365/21, 18600 Praha 8
Fyzická osoba vykonávající činnost pověřence: Štěpán Holub
Tel.: +420 212 242 095
Email: poverenec@holubova.cz
ID datové schránky: eaqq73c

NÁSTĚNKA

Jménem všech dětí mateřské školy a žáků základní školy bych chtěla poděkovat všem sponzorům za poskytnuté finanční dary, které nám umožnily nakoupit hračky a hry pro děti v rámci vánoční nadílky. Těmito sponzory jsou:
Juta, a. s., závod 06 Višňová
Grain, a. s.
Obec Černousy
Jiskra Višňová
Hasiči Višňová

Mgr. Helena Roubalová

NOVINKY

Výzva

Zapojte se s námi
do pomoci Ondráškovi
a sbírejte víčka od PET lahví!

Od září letošního roku mohou opět děti nosit do školy víčka od PET lahví s přesným cílem. Víčka jsou určená pro tříletého Ondráška Čejku, který se narodil s tělesným handicapem. Na zlepšení svého pohybu potřebuje Ondrášek speciální cvičení po celý rok, ne všechny terapie však proplácí zdravotní pojišťovna. A právě sběr víček a jejich následný prodej pomůže zajistit rodičům Ondráška finanční prostředky na potřebné cvičení a pomůcky.

Pomoci může každý.
Víčka od PET lahví můžete přinést do školy každý pracovní den od 8 do 15 hodin a odevzdat je v kanceláři školy.
obrázek
Ve školním roce 2017/2018 probíhá na naší škole projekt "Kompenzační pomůcky pro žáky s podpůrnými opatřeními" podpořený z dotačního fondu Libereckého kraje
obrázek
V průběhu jara 2018 probíhá v naší škole projekt "První cesty za kulturou II" podpořený z dotačního fondu Libereckého kraje.
obrázek
V průběhu roku 2017 byla v rámci projektu "Technické zabezpečení školní budovy" provedena úprava vstupu do školy, která byla finančně podpořená z dotačního fondu MŠMT.
obrázek
Ve školním roce 2016/2017 a 2017/2018 probíhá projekt ZŠ a MŠ Višňová spolufinancovaný Evropskou unií.
obrázek
Ve školním roce 2016/2017 a 2017/2018 je škola zapojená do projektu "Na jedné lodi", který je spolufinancován Evropskou unií.
obrázek
Ve školním roce 2017/2018 probíhá na naší škole projekt CIVIS:Zaostřeno na občanské a sociální kompetence, který je spolufinancován Evropskou unií.
obrázek
V 2. pololetí školního roku 2017/2018 probíhá ve škole pro žáky 2. ročníku plavecký kurz, který je finančně podpořen z dotačního fondu MŠMT (doprava).
Mateřská škola
Základní škola
Školní družina
Domů

Created by © 2015 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy